:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

11 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ยังได้พิจารณาญัตติการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาญัตติการโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายดวงจันทร์ แก้วแดง ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
---------------------------------
- ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์ พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่
- แหล่งข่าว : เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน
- บรรณาธิการ : นายปรีชา ทองเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
- โทรศัพท์ 053-096253
- เว็บไซต์ : www.paphai.go.th
- Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ. ลี้ ลำพูน 
- Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร