:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่

10 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
  เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบล ตามวัน เวลา และสถานที่ได้กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น โดยพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่างหรือกองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 053-096253  ในวันและเวลาราชการ
  ทั้งนี้ จะเริ่มทำการออกสำรวจระหว่างวันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร