:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่

------------------------------------------

เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนต่อไป  

** โดยสามารถร่วมทำแบบสำรวจผ่าน Google Forms ได้ที่ https://bit.ly/LPAsurvey66 หรือแสกน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์นี้    

** ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

------------------------------------------
- งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่

- แหล่งข่าว : กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

- โทรศัพท์ 053-096253 - เว็บไซต์ : www.paphai.go.th   

- Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ. ลี้ ลำพูน  

- Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร