เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
297
เดือนที่แล้ว
3,115
ปีนี้
36,701
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
114,818
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179


จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2563 วันที่สอง
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2563 วันแรก
กิจกรรม 5 ส.
ประชุมพิจารณาทบทวนปรับปรุงเทศบัญญัติ และการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดพาหนะรับส่ง นักเร 
-:- กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท 
-:- ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพ 
-:- ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน กันยายน 2563 เท่านั้น  
-:- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-:- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ 
-:- ยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือกรณี สาธารณภัย การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผ่านระบบ SMS 


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลพ.ถ.49016 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่ 10 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลพ.ถ.49045 บ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ลำห้วยแป๋น บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราค 
-:- ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำและกักเก็บน้ำลำห้วยแป๋น บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (คตง) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน 3 หมู่บ้าน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านผาหนาม 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายท่า 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) รหัสทางหลวง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ลำห้วยแป๋น บ้านชีวิตใหม่ หม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ขนาดเล็กเพื่อให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรถรางนำเที่ยว ไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชียผู้สูงอายุ  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน 3 หมู่บ้าน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 4 ระบบ 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จั 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทาง ตำบลป่าไผ่ อ 
-:- ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนพาราเคพซิล บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ 
-:- ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 ม. ยาว 42 เมตร บ้านป่าไผ่ 


ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลป่าไผ่
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่

กลุ่มตีมีด บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9
กลุ่มบ้านงานฝีมือ บ้านผาหนาม หมู่ที่ 12
กลุ่มคนร้อยสร้อย บ้านห้วยแหน หมู่ที่ 2


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน   จังหวัดลำพูน   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ธนาคารกรุงไทย   คลังข่าวมหาดไทย   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    รัฐบาลไทย