เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
2,271
เดือนที่แล้ว
3,154
ปีนี้
38,097
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
72,713
ไอพี ของคุณ
18.204.56.104


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมถวายสักการะ และแสดงความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่ โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ในการนี้ นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศน์ นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางและ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและร่วมวางแผนการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน ในโครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่

13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารหัวหน้ากองและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้ท่านปลัด ยังได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงาน ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองสวัสดิการฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่พี่น้องราษฎร ผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการและการเสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากโรคเรื้อนบ้านชีวิตใหม่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ โดยมีท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเพื่อต่อยอดนวัตกรรม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากโรคเรื้อนด้วยระบบ 4S ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากคนในชุมชนผ่านเวทีสาธารณะโดยเน้นความร่วมมือจากภาครัฐประชาชนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่
โดยกระบวนการเริ่มจากคนในครอบครัวเป็นผู้เฝ้าระวังการเกิดโรคเรื้อนเน้นการให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อหยุดความพิการไม่ให้เข้าสู่ผู้ป่วยในระยะพึ่งพิงส่งเสริมการพัฒนาตนเองโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน
อันจะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ยังได้มอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พี่การอีกด้วย
เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มูลนิธิชีวิตใหม่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอลี้ ท้องถิ่นอำเภอลี้ รพ.สต.บ้านห้วยแหน ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ศาลาประจำบ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้ากองและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้รองนายกเทศมนตรีฯ ยังได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้ยังได้ต้อนรับสมาชิกไผ่ทองคนใหม่ ที่มารับราชการที่เทศบาลฯ ฯ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

04 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก ในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

03 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่านราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ได้นำดอกไม้ธูปเทียนอาหารคาวหวานเครื่องบวงสรวงต่างๆเพื่อสักการะบูชายังหลวงพ่อพุทธมณีประชาสามัคคีศรีสองเมือง(หลวงพ่อสองเมือง)และพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้ทำงานได้ราบรื่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
01 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัด พร้อมพนักงานและคณะเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมส่งนางสาวศุภัทรชยา ไกลถิ่น โอนดำรงตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

01 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลหนองควายและเทศบาลตำบลลี้ ที่มาส่งพนักงานในสังกัดที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าไผ่และบรรจุเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ทั้งสองคนเพื่อที่จะมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ และเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ เพื่อสร้างความเข้าให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบถึงโทษ ผลกระทบของเหล้า เพื่อนำไปสู่การลด ละเลิกเหล้า รวมถึงเกิดกฏ กติกา ข้อตกลงในหมู่บ้านในการงดเหล้าในงานศพ โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 ตุลาคม 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครูและน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ยังได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจในการทำงาน ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวักลำพูน

07 ตุลาคม 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2562 นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ มอบนโยบายการทำงานตลอดทั้งเดือนตุลาคม และการทำงานเริ่มปีงบประมาณ 2563 รวมไปถึง ชื่นชมกับผลงานของพนักงานเทศบาลฯและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับพนักงานที่มีการทำงานดีเด่น ของปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวหน้ากอง พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเข้าประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 ตุลาคม 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในการพิจารณาจัดพาหนะรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 ตุลาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (494 รายการ)