เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,102
เดือนที่แล้ว
3,234
ปีนี้
18,848
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
53,464
ไอพี ของคุณ
18.212.243.191


ประชุมเพื่อพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีนายสถาวร มีสอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม โดยยึดถือตามแนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทุกฝ่ายร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันโดยใช้เทคนิค แบบ SWOT จากนั้นร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียร ในปีการศึกษา 2562 ทุกฝ่ายได้แบ่งงานรับผิดชอบจัดทำงาน โครงการต่างๆและหลอมงาน โครงการเข้าด้วยกันเป็นแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป


 
24 กันยายน 2561