เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,632
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
15,144
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
49,760
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลป่าไผ่

    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลป่าไผ่เมื่อ วันที่6 กันยายน 2556 มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต
   มีพระพุทธมณี ประชาสามัคคี ศรีสองเมืองจำลองจากพระประธานในวัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นองค์ที่ครูบาขาวปีได้สร้างไว้ปลุกเสกเมื่อวันที่21 มกราคม 2556 อัญเชิญมาเมื่อ 22 มกราคม 2556ยกขึ้นประดิษฐานเพื่อสักการบูชาของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557

    วิสัยทัศน์       
   ตำบลในหลวงเสด็จ       เศรษฐกิจก้าวหน้า    การศึกษามีมาตรฐาน
   ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล    สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี    
   อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา        มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

   เทศบาลตำบลป่าไผ่   ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน 51110  โทรศัพท์/โทรสาร 053 – 536062

พื้นที่ตำบลป่าไผ่
พื้นที่ทั้งหมด  จำนวน  150.376 ตร.กม. ครอบคลุม จำนวน 12 หมู่บ้าน   
แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร  29,193 ไร่  พื้นที่ที่อยู่อาศัย  7,448  ไร่   ที่เหลือเป็นที่สาธารณะ  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ             มีอาณาเขต ติดต่อกับ  เขตตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก          มีอาณาเขต ติดต่อกับ  เขตอำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก        มีอาณาเขต ติดต่อกับ  เขตอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ทิศใต้                มีอาณาเขต ติดต่อกับ   เขตตำบลลี้  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

จำนวนครัวเรือน และประชากรตำบลป่าไผ่
มีทั้งหมด  3,319  ครัวเรือน 
มีจำนวนประชากรทั้งหมด  9,399  คน  แยกเป็น
ชาย  4,731  คน  เป็นหญิง  4,668  คน

พื้นที่เขตรับผิดชอบ จำนวน 12 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1    บ้านป่าไผ่  
หมู่ที่ 2    บ้านห้วยแหน  
หมู่ที่ 3    บ้านป่าจี้ 
หมู่ที่ 4    บ้านหล่ายท่า  
หมู่ที่ 5    บ้านชีวิตใหม่
หมู่ที่ 6    บ้านดงสักงาม  
หมู่ที่ 7    บ้านห้วยน้ำเย็น  
หมู่ที่ 8    บ้านจัดสรรคอกช้าง  
หมู่ที่ 9    บ้านห้วยแหนพัฒนา  
หมู่ที่ 10  บ้านน้ำดิบชมภู
หมู่ที่ 11  บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้
หมู่ที่ 12  บ้านผาหนาม

สถานที่สำคัญพื้นที่ตำบลป่าไผ่
1.วัด    จำนวน  9  แห่ง
2.โบสถ์ จำนวน  1  แห่ง
3.โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5  แห่ง
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 1  แห่ง