เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่


    วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นการกำหนดถึงสภาพการณ์พัฒนาที่ทุกภาคส่วนปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้มีหรือให้เป็น วิสัยทัศน์ที่ดีจึงจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงโฉมหน้าใหม่ของท้องถิ่นในอนาคตโดยความเห็นพ้องต้องกันของทุกผ่ายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าไผ่จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ยึดเหนี่ยวให้นำไปสู่จุดมุ่งหวังสูงสุดของท้องถิ่น ได้ดังนี้“ตำบลในหลวงเสด็จ  เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล  สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี  อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
   

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่


พันธกิจที่ 1  ส่งเสริม และสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจที่ 2  มุ่งเน้นให้ประชาชนตำบลป่าไผ่ทุกคน ได้รับการบริการที่เป็นเลิศ และเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาและการศึกษาตามอัธยาศัย ของเด็กเยาวชน ประชาชนตำบลป่าไผ่

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจที่ 6  พัฒนาการคมนาคมขนส่งทางบกให้ทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 7  มุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้เทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นเทศบาลแห่งเศรษฐกิจที่มั่นคง

พันธกิจที่ 8   ส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาในตำบลป่าไผ่ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของท้องถิ่น
 
     การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน โดยกำหนด 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ดังนี้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษาและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ