เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
297
เดือนที่แล้ว
3,115
ปีนี้
36,701
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
114,818
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน15 มิ.ย. 2563
2มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 มิ.ย. 2563
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ15 มิ.ย. 2563
4มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ15 มิ.ย. 2563
5มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต4 ก.ค. 2562
6รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 20 มิ.ย. 2562
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 256220 มิ.ย. 2562
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561.20 มิ.ย. 2562
9มาตรการป้องกันการรับสินบน.ข้อ 4620 มิ.ย. 2562
10มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 มิ.ย. 2562
11คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน20 มิ.ย. 2562
12มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 มิ.ย. 2562
13มาตรการป้องกันการรับสินบนและประพฤติมิชอบ20 มิ.ย. 2562
14มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม20 มิ.ย. 2562
15มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง20 มิ.ย. 2562
16เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต18 มิ.ย. 2562
17เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต12 เม.ย. 2562
18แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี เทศบาลตำบลป่าไผ่20 พ.ย. 2561
19ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)20 พ.ค. 2560

1