เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการลา พนักงานเทศบาล26 ก.ค. 2562
2คำพิพากษา เบิกค่าเดินทาง26 ก.ค. 2562
3คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน26 ก.ค. 2562
4คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256026 ก.ค. 2562
5คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ26 ก.ค. 2562
6คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร26 ก.ค. 2562
7คู่มือสมรรถนะหลัก26 ก.ค. 2562
8คุ่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง26 ก.ค. 2562
9คู่มือการจัดเก็บรายได้26 ก.ค. 2562
10คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี26 ก.ค. 2562
11เอกสารเผยแพร่ความรู้ 4 ก.ค. 2561
12เอกสารสวัสิดการ4 ก.ค. 2561
13บทความที่น่าสนใจ4 ก.ค. 2561
14องค์ความรู้ พัสดุฉบับใหม่ล่าสุด 4 ก.ค. 2561
15องค์ความรู้ ประกันสังคมน่ารู้4 ก.ค. 2561
16องค์ความรู้ ตอบคำถามภาษีง่าย ๆ4 ก.ค. 2561
17องค์ความรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง4 ก.ค. 2561
18องค์ความรู้ ลาให้ถูกต้อง 4 ก.ค. 2561
19องค์ความรู้ เดินทางให้ถูกต้องตามหน้าที่ 4 ก.ค. 2561
20คู่มือวินัย 4 ก.ค. 2561

12  >> >|