เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,583
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,722
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
95,839
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวศุภัทรชยา หม่องแดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงานนางสาวกมลรส อุดเป็ง
ครูนางวิไลภรณ์ บัวละคร
ครูนางสาวพัลลภา ตุ่นวงค์
ครูนางอรัญญา กันทะมาดา
ครูนางอัญชลี ทาปา
ครูนางสาวธนกร สมบุญตัน
ครูนางเกษราภรณ์ อาปามัง
ครูนางพรพิมล เตจ๊ะศรี
ครูนางสุดาพร จันตาทะ
ครูนางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวอรพินท์ ไชยพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ สิงหนาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางปุญชรัสมิ์ วันดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวพรทิพย์ ฟั่นสาย
ผู้ดูแลเด็กนายสุนทร ศรีพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางเมษยา ผานามรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวภัณฑิลา ขจรบุญเจริญ
ผู้ดูแลเด็กนายนัฐพงษ์ ใจปวน
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอริสา อโนสัก
พนักงานจ้างเหมานายวีระพันธ์ ปรัชญาสิริมงคล
พนักงานจ้างเหมานางนิลยา ไชยยอง
พนักงานจ้างเหมา