เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวนภัสนันท์ สานา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวกมลรส อุดเป็ง
ครูนางวิไลภรณ์ บัวละคร
ครูนางสาวพัลลภา ตุ่นวงค์
ครูนางอรัญญา กันทะมาดา
ครูนางอัญชลี ทาปา
ครูนางสาวธนกร สมบุญตัน
ครูนางเกษราภรณ์ อาปามัง
ครูนางพรพิมล เตจ๊ะศรี
ครูนางสุดาพร จันตาทะ
ครูนางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวอรพินท์ ไชยพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ สิงหนาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางปุญชรัสมิ์ วันดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวพรทิพย์ ฟั่นสาย
ผู้ดูแลเด็กนางเมษยา ผานามรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวภัณฑิลา ขจรบุญเจริญ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ดูแลเด็ก


นายนัฐพงษ์ ใจปวน
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอริสา อโนสัก
พนักงานจ้างเหมานางสาวรัตติยากร วัยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมา


นายวีระพันธ์ ปรัชญาสิริมงคล
พนักงานจ้างเหมานางนิลยา ไชยยอง
พนักงานจ้างเหมา