เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th
30 กันยายน 2563

ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน กันยายน 2563 เท่านั้น ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

#อย่าลืมนะ [อีก 6 วัน] #อย่าลืมนะ
โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภายใน กันยายน 2563 เท่านั้น โดยเฉพาะเจ้าของที่ดิน ที่เป็น สปก.4-01,นส.3,นส3ก.,และเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆหากได้รับหนังสือแจ้งขอให้รีบเข้ามาชำระภาษีตามเวลาที่กำหนด

 เสียภาษีช้า // เกินกำหนด 
 เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 

22 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2561

11 กันยายน 2563

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา (14,46,68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลป่าไผ่มากขึ้น
อนึ่งขณะนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ อยู่ระหว่างจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้

 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โทรศัพท์หมายเลข 053-296053 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

31 สิงหาคม 2563

ยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือกรณี สาธารณภัย การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผ่านระบบ SMS,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th
26 สิงหาคม 2563

ประกาศชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภายใน สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

#อย่าลืมนะ [อีก 10 วัน] #อย่าลืมนะ
โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 

 เสียภาษีช้า // เกินกำหนด 
 เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ 053096253 ต่อ 115

17 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

14 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

13 สิงหาคม 2563

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

เทศบาลตำบลป่าไผ่ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 7-13 สิงหาคม 2563

07 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
-----------------------------------
ด้วยเทศบาลตำบลป่าไผ่ จะดำเนินการเพื่อให้การจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
ในเขตเทศบาลตำบลป่าไผ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตตำบลป่าไผ่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความสำคัญของการเสียภาษีให้ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษี และบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆ ของประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการชำระภาษี เทศบาลตำบลป่าไผ่

จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษีตามวัน เวลาและสถานที่แนบท้ายประกาศนี้

13 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะฯ,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะ ที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายซึ่งก่อให้เกิด "โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสชิกา"

26 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

#ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
✅ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563
.
เทศบาลฯ ส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6
พร้อมระบุค่าส่งภาษีให้ผู้เสียภาษี
โดยมีแบบแสดงรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7 และ ภ.ด.ส.8) แนบไปให้ด้วย
.
 เฉพาะปีนี้ (2563) คิดภาษีตามอัตราที่กำหนด
เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขเท่าไรแล้ว จะได้ลด 90%
 #จ่ายเพียง 10% ของเงินที่คำนวณได้ ????
 ปี 2564 คิดภาษีตามอัตราที่กำหนด

อย่าลืม ชำระภาษี ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น 
ค่าภาษี 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้ 3 งวด
เสียภาษีช้า // เกินกำหนด ⛔️
⛔️ เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าไผ่ 053-096253 ต่อ 15

25 มิถุนายน 2563

ชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th
25 มิถุนายน 2563

ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1),เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th
22 มิถุนายน 2563

ลดจํานวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับการจัดเก็บภาษี ประจําปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลป่าไผ่,paphai.go.th

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ให้ลดจํานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจํานวนภาษีที่คํานวณได้ตามมาตรา 42 หรือ มาตรา 95 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้วแต่กรณี สําหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปนั้น

เทศบาลตำบลป่าไผ่ เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คํานวณได้ตามมาตรา 42 หรือ มาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
1.1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
1.2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
1.3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก 1.1 และ 1.2
1.3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

2. การลดจำนวนภาษีตามข้อ 1 ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้
2.1.สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้รับการยกเว้น ในสามปีแรก (พ.ศ.2563-2564) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) เป็นบุคคลธรรมดา
(3) ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม
2.2.ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือ ภาษีบํารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึ่งชําระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2522 มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือ จึงชําระ ในปีก่อน เหลือจำนวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษี ดังนี้
(1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ
(2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจำนวนภาษีที่เหลือ
(3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนภาษีที่เหลือ

หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6) ประจําปี พ.ศ. 2563 สามารถชําระภาษีใด้ภายในเดือน สิงหาคม 2563
กรณีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ 05-309-6253 ต่อ 15 ,

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

11 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)