:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
กองการศึกษา
นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนภัสนันท์ สานา
นักวิชาการศึกษา
นายอดิศร แปงชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุดาพร จันตาทะ
ครู
นางพรพิมล เตจ๊ะศรี
ครู
นางวิไลภรณ์ บัวละคร
ครู
นางอรัญญา กันทะมาดา
ครู
นางเกษราภรณ์ อาปามัง
ครู
นางสาวธนกร สมบุญตัน
ครู
นางสาวกมลรส อุดเป็ง
ครู
นางอัญชลี ทาปา
ครู
นางสาวพัลลภา ตุ่นวงค์
ครู
นางสาวสายทิพย์ สิงหนาท
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพินท์ ไชยพรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางเมษยา ผานามรุ่งโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรทิพย์ ฟั่นสาย
ผู้ดูแลเด็ก
นายวีระพันธ์ ปรัชญาสิริมงคล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัณฑิลา ขจรบุยเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตติยากร วัยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอริสา อโนสัก
พนักงานจ้างเหมา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา รู้เที่ยง
พนักงานจ้างเหมา
นายนัฐพงษ์ ใจปวน
พนักงานจ้างเหมา
นายวงศธร แก้วคำปัน
พนักงานจ้างเหมา
นางนิลยา ไชยยอง
พนักงานจ้างเหมา
นางอรพินม์ วรรณวารี
พนักงานจ้างเหมา