:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายเอกพงษ์ ปาอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมศักดิ์ ใจยะสิทธิ์
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
นางสาวอรนุข วรรณวารี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติ์ ฟุ่มเฟือย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางทิวาพร มรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายโกศล สมอิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชยพล ตั๋วตี๋
พนักงานจ้างเหมา
นายวีระศักดิ์ จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมา
นายธนิจศักดิ์ ภูกาบขาว
พนักงานจ้างเหมา