:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนภาพร อุดแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร 089-8997832
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0610706846
นางโสภาพร ปาละมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 0819801768
นายจงรักษ์ ปาระมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0931321133
นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 0856950747
นางสาวกัลยรัตน์ ลาดใจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 0647415516