:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายดวงจันทร์ แก้วแดง
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่
นายไพโรจน์ มีสอน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่
นายสาคร สุขสินธ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่
นายประสิทธิ์ แก้วสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 1
นางพิกุล อุปนันต์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 1
นางวันเพ็ญ วรรณตลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 1
นายปัญญาโชค ตั๋นตี้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 1
ส.ท.พรพิพัฒน์ สามภูศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 2
นายสัญญา สมหนู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 2
นายบุญโรจน์ หมื่นแยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 2
นายประวิง ธรรมกันทะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 2
นายพรมเมนทร์ ทรัพย์ประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เขต 2