:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th
สำนักปลัด
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตร
นายวิเชียร บัวละคร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
นิติกร
นางสาวกชพร ยะอินต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอัษฎา นะธัม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุประวีณ์ ปัญโญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทยา วรรณวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายถวิล บุญทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายธัญญวัฒน์ วงษ์พันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุ
นายสุคำ สุภา
คนงาน
นายมนัส วงค์กิติ
คนงาน
นายวิชัย ปันกอ
คนงาน
นายทศพล คำมูล
คนงาน
นางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา
นายศิรวิทย์ หล้าหนัก
พนักงานจ้างเหมา
นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวนราภรณ์ วงค์ฝั้น
พนักงานจ้างเหมา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรวดี ไชยพิน
พนักงานจ้างเหมา